בס”ד

תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר “גרףמוד” – ברכונים מלכותיים.
אתר גרףמוד (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר הינו שלמה אברג’ל, גרףמוד – עוסק מורשה 028556769 (החל מ 2016).
המכירות באתר מנוהלות על-ידי גרףמוד (להלן “העסק”).
פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

פרטים אישיים

א. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה (באם ישנה), טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
ב. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לעסק.
ג. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.
ד. העסק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר העסק. במקרה זה רשאי העסק למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
ה. העסק רשאי להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. העסק לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.
ו. כמו כן העסק רשאי להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:
העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.
העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס’ טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

המוצרים והשירותים המוצעים

א. המוצרים או השירותים המוצעים באתר, מלווים בחלקם במפרט, וניתן לראות את תמונות המוצרים או השירותים ותאור קצר ותמציתי של המוצר או השירות המוצע.
ב. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל ע”י התקשרות טלפונית למספר 054-736-82-11.
ג. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.
ד. המוצרים המוצעים באתר הם בכמויות סיטונאיות בלבד: למוסדות ולבתי ספר, ארגונים וכדו׳, בכמות של מעל 500 יחידות לכל פריט. אופן וזמן המשלוח אל הלקוח תלויים בכמות הפריטים המוזמנים ע״י הלקוח.

תנאים נוספים

א. העסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
ב. העסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
ג. העסק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
ד. העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתו, בין היתר באם יתברר לו שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ה. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
ו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו, יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאי העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
ז. העסק שומר לעצמו את הזכות לדוור במייל (דואר אלקטרוני) מדי פעם בפעם במבצעים חדשים ו/או הודעות שונות, את הלקוחות המזמינים באתר.

נגישות האתר לבעלי מוגבלויות

א. האתר נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי כל דין.
ב. הנגשת האתר נעשתה באמצעות תוסף אשר הוכן נוצר נערך והותקן באתר זה ע”י צד ג’ (להלן:”תוסף הנגישות”).
ג. תוסף הנגישות הינו באחריות צד ג’ בלבד ולעסק אין ולא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך.
ד. ברצון כל גולש/ת משתמש/ת רוכש/ת לעשות שימוש באתר באמצעות תוסף הנגישות, עליו להשתמש בכפתור/לשונית הנגישות כמופיע באתר.

פתרון סכסוכים

כל סכסוך יידון לפי דיני מדינת ישראל ו/או ההלכה היהודית בלבד, בביהמ”ש או בבית דין רבני המוסמך בעיר ירושלים בלבד.