בס”ד

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

א. כל רוכש/ת מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

ב. לכל רוכש/ת באתר הזכות לבטל את עסקת הרכישה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשע”א-2010 והתשמ”א-1981 (להלן:”החוק”).

ג. כל רוכש/ת שיבקש לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת האישור על הרכישה בכתב או קבלת המוצר בפועל, לפי המאוחר מביניהם, ללא צורך בסיבה, ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית.

ד. בקשת הרוכש/ת לביטול כאמור תעשה באמצעות הודעה לעסק בכתב (בדואר, או בדוא”ל) במסגרתה יפורטו מס’ ההזמנה, שמו/ה המלא של הרוכש/ת.

ה. במקרה כזה על הרוכש/ת לשלוח את המוצר חזרה אל העסק על חשבונו/ה וזאת בתוך 14 ימים מיום משלוח הודעת הביטול כאמור לעסק, ובצירוף החשבונית/הקבלה המקורית בגין העסקה.

ו. במקרה של ביטול כאמור לעיל ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק ושאינו ביטול מחמת פגם או אי התאמה, יבצע העסק החזר כספי של חלק המחיר ששולם ע”י הרוכש בפועל (או תבקש מחברת האשראי לבטל את החיוב ו/או לזכות את כרטיס האשראי), וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בכתב כאמור לעיל, ואך ורק לרוכש/ת עצמו ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

ז. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות העסק על פי כל דין.

ח. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה בה נמכרו “טובין פסידין” או טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית. (לשם דוגמא: הזמנת ברכונים שעליהם יבקש המזמין להטביע או להדפיס הקדשה כלשהי, יחשבו כ״טובין פסידין״).

ט. בנוסף, לכל מקרה אחר בו נקבע בתקנון זה כי לעסק הזכות לבטל עסקת רכישה של רוכש/ת באתר, מובהר ומוסכם בזאת כי העסק יהיה זכאי לבטל הזמנה ו/או שלא לקבל הצעת רכישה של רוכש/ת, ו/או לבטל התקשרות כלשהי עם רוכש/ת גם לאחר שנשלחה או נתקבלה אצל הרוכש/ת הודעה על אישור ההזמנה ו/או הרכישה ע”י הרוכש/ת, במקרים בהם ארעה טעות בתום לב בנתוני מוצר כלשהו באתר, לרבות במחירו ו/או בתיאורו ו/או במפרט הטכני שלו, ואשר על בסיסם – כולם או חלקם, נערכה ההזמנה ו/או נשלחה הודעת אישור הרכישה, וכן בכל מקרה של תקלה ו/או כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או עקב נסיבות שאין לעסק שליטה עליהן ואשר יעכבו ו/או ישבשו את פעילות האתר ו/או ההזמנה ו/או אספקת המוצר ו/או הליך תקין של רכישה על פי תנאי תקנון זה.

י. זכות הביטול כאמור תעמוד לעסק גם בכל מקרה בו הפר המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת ו/או לא עמד/ה בהתחייבויות מהתחייבויותיו/ה ו/או במקרה בו מסר/ה פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים כמו גם במקרה של העדר אישור העסקה ע”י חברת האשראי.